VRZ Zorgverzekeraars

Voor de menselijke maat in de zorg

Actueel

MEDIA

 

De Stentor (d.d. 3 maart 2021)
’Zorgverzekeraar uit Deventer roept politiek Den Haag op: ‘Geef ons een geldpot voor de regio’’

 

Trouw (d.d. 4 februari 2021)
’De obesitas-epidemie stopt niet vanzelf, hoog tijd voor een suikertaks’

 

Leidsch Dagblad (d.d. 6 april 2020)
’Geen slapeloze nachten van hoge zorgkosten, wel van de situatie’

 

BNR (d.d. 30 maart 2020)
'Gezondere leefstijl door thuiswerken kan leiden tot lagere zorgpremie'


NRC Handelsblad (Branded content d.d. 28 maart 2019)
‘Samen doorpakken kan leiden tot een forse ziektelastdaling’


Trouw (d.d. 28 maart 2019)
'Zorgverzekeraars vinden concurrentie even niet belangrijk en delen de kosten van de coronacrisis'


NRC Handelsblad (d.d. 1 februari 2018)
'Ruim een miljoen Nederlanders kozen dit jaar een andere zorgverzekering'


Persbericht VRZ (d.d. 1 februari 2018)
Keuzevrijheid, betrokkenheid en samenwerking betalen zich uit bij kwaliteitszorgverzekeraars.Significante stijging van verzekerden voor de drie VRZ Zorgverzekeraars Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid


NRC Handelsblad (d.d. 15 december 2016)
'Kappen nou met die budgetpolissen'


Financieele Dagblad (d.d. 4 augustus 2015)
'Marktwerking ggz nog lang niet haalbaar'


Zorgvisie (editie juli 2015)
'Keep it small, keep it simple' - Interview Ton van Houten


Financieele Dagblad (d.d. 2 maart 2015)
Chronisch zieke onaantrekkelijk voor zorgverzekeraar


Persbericht VRZ (d.d. 19 februari 2015)
Meer verzekerden voor kleinere zorgverzekeraars
OVERHEID & POLITIEK


Inbreng debat (d.d. 1 februari 2021)
Notaoverleg Preventie


Consultatiereactie (d.d. 15 januari 2021)
Wetsvoorstel afschaffen Collectiviteitskorting
 

Inbreng debat (d.d. 3 december 2020)
Begroting VWS 2021 


Inbreng debat (d.d. 9 september 2020)
Schriftelijk overleg Leefstijlpreventie


Inbreng debat (d.d. 30 juli 2020)
Schriftelijk overleg Monitor Polisaanbod 2020


Inbreng debat (d.d. 29 juni 2020)
Notaoverleg Cure


VRZ Standpunt (d.d. 11 juni 2020)
Visie Transparantie voor verzekerden


Inbreng debat (d.d. 28 november 2019)
AO De Juiste Zorg op de Juiste Plek


Inbreng debat (d.d. 12 september 2019)
AO Eigen bijdragen


Inbreng debat (d.d. 9 september 2019)
Notaoverleg Zorg in de Regio


VRZ Standpunt (d.d. 9 april 2019)
Visie Betaalbaarheid premie


Inbreng debat (d.d. 18 februari 2019)
Rondetafelgesprek De Juiste Zorg op de Juiste Plek


VRZ Standpunt (d.d. 12 oktober 2018)
Visie Ongecontracteerde zorg


Conferentie Risicoverevening Ministerie van VWS (d.d. 31 maart 2016)
Visie VRZ op 10 jaar risicoverevening in de Zorgverzekeringswet

 

NIEUWS

TOEKOMSTIGE SAMENWERKING IN VRZ-VERBAND

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van zorginkoop. Concreet betekent dit dat de inkoop voor 2020 nog gezamenlijk wordt gedaan en dat de drie zorgverzekeraars daarna niet langer in VRZ-verband de zorginkoop zullen gaan oppakken. We lichten dit besluit graag toe.

De afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in de organisatie en uitvoering van gezamenlijke zorginkoop. Helaas is de praktijk weerbarstiger gebleken dan voorzien en is naar voren gekomen hoe lastig het is om ieders belang voldoende te behartigen bij het maken van gezamenlijke inkoopafspraken. Het belang van goede zorginkoop is dusdanig groot dat ervoor is gekozen om vanaf 2021 de inkoop zelf op te gaan pakken. 2020 is dan ook het laatste jaar is dat Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid gezamenlijke zorginkoopafspraken maken onder de vlag van VRZ Zorginkoop.
 

WAT BETEKENT DIT VOOR INKOOPJAAR 2020?

Het besluit om te stoppen met de gezamenlijke zorginkoop heeft geen effect op de zorginkoop en het inkoopbeleid voor 2020. VRZ Zorginkoop zal de zorginkoop uitvoeren namens Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid.
 

WAT BETEKENT DIT VOOR INKOOPJAAR 2021 EN DE JAREN DAARNA?

De komende periode zullen Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid  nadenken over hoe zij verder invulling geven aan de organisatie van hun zorginkoop. Hoe dat er precies uit komt te zien, zullen zij op zo kort mogelijke termijn bekend maken, zoals zij ook uiterlijk in april 2020 hun inkoopbeleid voor 2021 zullen publiceren.
 

HEEFT HET BESLUIT OM DE INKOOPSAMENWERKING TE STOPPEN GEVOLGEN VOOR GEMAAKTE AFSPRAKEN?

De (financiële) afhandeling van de inkoopafspraken tot en met 2020 zal ook na 2020 blijven plaatsvinden door het VRZ Shared Service Center dat is belast met de administratieve ondersteuning van de gezamenlijke zorginkoop. Tevens worden er, waar dat nodig is, voorbereidingen getroffen voor de ontvlechting van de inkoopafspraken. De zorgaanbieders die het betreft zullen na het formaliseren van de inkoopafspraken 2020, medio 2020, geïnformeerd worden over de uitkomst van deze ontvlechting die als basis zal worden gebruikt voor de inkoop 2021. 
 

VRAGEN?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u zich richten tot uw zorginkoper.